INFO | CONTACT

Bezoekadres

KINDER COACHPRAKTIJK OPRINS

Lijsterbeslaan 19

5056 XH Berkel-Enschot

Telefonisch contact

Dagelijks bereikbaar van
9:00 – 17:00 uur

+31 (0)6 122 200 01

E-mail contact

Doorgaans ontvangt u binnen 24 uur een reactie op uw e-mailbericht

info@kindercoachpraktijkoprins.nl

Tarieven

Het kennismakingsgesprek (max. 30 min.) bied ik (eenmalig) kosteloos aan. Ik vertel kort wie ik ben en wat ik doe, tevens bestaat de mogelijkheid om met je kind even in de praktijk rond te kijken. 

Kinder Coachpraktijk Oprins is vrijgesteld van BTW en hanteert de tarieven, zoals deze hieronder vermeld staan. Evt. materiaal- en reiskosten zijn hierbij inbegrepen. (voor bezoeken in
Berkel-Enschot, Udenhout en Oisterwijk bereken ik geen reiskosten, daarbuiten hanteer ik een tarief van
€ 0.19 cent per km.)

Veelal wordt begeleiding niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

De begeleidingsmomenten kunnen voor een gedeelte betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB) – via SVB óf vanuit de Leerling Gebonden Financiering (rugzakje) – je kunt dit navragen op de school van je kind. 

Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Een afspraak die minder dan 24 uur (werkdag) van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. Het tijdig afzeggen of verplaatsen van een afspraak kan uitsluitend telefonisch: 06-12220001.

Komt u te laat op een afspraak, dan duurt het gesprek tot de vastgestelde eindtijd en wordt het volledige bedrag berekend.

Kennismakingsgesprek (max. 30 min.)   Gratis 

Intakegesprek (max. 1,5 uur)                    € 65,-

Coaching sessie (60 min.)                          € 55,-

Eindgesprek / evaluatie (30 min.)             € 35,-

Tekeninganalyse                                         € 55,-
(incl. verslaglegging)

Werkwijze

 • Nieuwsgierig geworden? Specifieke vragen?
  Bel me gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
 • Gaan we samen verder kijken? Dan plannen we een intakegesprek om inzicht te verkrijgen in de benodigde ondersteuning.
 • Het intakegesprek vindt plaats bij jullie thuis. Op deze manier kan ik je kind in zijn vertrouwde omgeving ontmoeten. Nadat beide partijen een goed gevoel hebben over de te starten begeleiding kunnen we aan de slag!
 • De ondersteuning gaat beginnen. De ervaring leert dat een kind na  5 tot 7 coaching sessies zijn/haar pad weer kan vervolgen.
 • Na het coaching traject vindt een afrondend gesprek plaats. We kijken samen of dit voldoende was óf dat er andere vragen of behoeften zijn. Mochten er tussentijds vragen of bijzonderheden zijn, kun je als vanzelfsprekend contact met me opnemen.

Algemene voorwaarden Kinder Coachpraktijk Oprins

Algemeen:

Kinder Coachpraktijk Oprins is opgericht door Yvette Oprins-Vorstenbosch en gevestigd te Berkel-Enschot. Kinder Coachpraktijk Oprins is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75212064. Kinder Coachpraktijk Oprins biedt opvoedingsondersteuning en coaching aan kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders.

Toepasselijkheid:

Ouders ondertekenen het toestemmingsformulier bij aanvang van het coaching traject waarmee ze akkoord gaan met deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Kinder Coachpraktijk Oprins en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Onder overeenkomst wordt verstaan een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Kinder Coachpraktijk Oprins betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Coaching overeenkomst:

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door de ouder(s)/verzorger(s) voor akkoord zijn ondertekend.

Alle wettelijk gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het kind. De gezaghebbende ouder/verzorger die opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder/verzorger deugdelijk te informeren over de begeleiding van het kind en is verplicht om ervoor zorg te dragen dat ook deze ouder/verzorger zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.

Indien de andere gezaghebbende ouder/verzorger niet of niet langer instemt met begeleiding van het kind, dan is de opdrachtgever verplicht om Kinder Coachpraktijk Oprins hiervan op de hoogte te stellen. In dat geval is het Kinder Coachpraktijk Oprins niet of niet langer toegestaan om het kind te begeleiden.

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder/verzorger op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kinder Coachpraktijk Oprins kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Regels rond afspraken:

De coaching afspraken duren gemiddeld 60 minuten volgens de op deze website vermelde bedragen. Deze beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Indien een afspraak niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, betekent dit niet dat de afspraak voortduurt na het overeengekomen tijdstip.

De ouder(s)/verzorger(s) dienen tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Kinder Coachpraktijk Oprins.
Indien de ouder(s)/verzorger(s) een afspraak wensen af te zeggen, bijv. omdat het kind door ziekte of anderszins verhinderd is, dan dient hij/zij hier Kinder Coachpraktijk Oprins zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk.
Indien een afspraak door de ouder(s)/verzorger(s) wordt geannuleerd, korter dan 24 uur voor aanvang, dan is Kinder Coachpraktijk Oprins gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen.

Kinder Coachpraktijk Oprins is te allen tijde gerechtigd om een afspraak af te zeggen of te verzetten indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden. Zij zal de ouder(s)/verzorger(s) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid of noodzakelijke zorg aan een dierbare.

Tarieven:

De ouder(s)/verzorger(s) dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Yvette Oprins-Vorstenbosch zelf. Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis. Evenals e-mailcontact en kort, tussentijds telefonisch overleg. 

Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden. 

Kinder Coachpraktijk Oprins is gerechtigd om de tarieven aan te passen. Tariefswijzigingen worden minimaal één maand voor inwerkingtreding aangekondigd op de website van: www.kindercoachpraktijkoprins.nl.

Factuur en betaling:

De factuur wordt binnen 1 week na de afspraak naar de ouder(s)/verzorger(s) gemaild. Deze hebben een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij uitblijven van betaling is Kinder Coachpraktijk Oprins gerechtigd verdere begeleiding op te schorten en eventuele bijkomende incasso kosten conform de wet aan ouder(s)/verzorger(s) in rekening te brengen.

Vertrouwelijkheid:

Kinder Coachpraktijk Oprins is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de gezaghebbende ouder/verzorger.
Kinder Coachpraktijk Oprins streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Kinder Coachpraktijk Oprins dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met de gezaghebbende ouder/verzorger besproken, conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Aansprakelijkheid:

Kinder Coachpraktijk Oprins zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Zij heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
Kinder Coachpraktijk Oprins kan doorverwijzen naar derden mocht gesignaleerd worden dat het kind meer of andere begeleiding nodig heeft.
Voor lichamelijke en psychische klachten raadt Kinder Coachpraktijk Oprins u eerst aan om contact op te nemen met de huisarts.

Klachtenprocedure:

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Kinder Coachpraktijk Oprins. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Kinder Coachpraktijk Oprins in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Slotbepalingen:

Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing. 
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website: www.kindercoachpraktijkoprins.nl

Privacyreglement Kinder Coachpraktijk Oprins

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Functionaris gegevensbescherming is Yvette Oprins-Vorstenbosch. Kinder Coachpraktijk Oprins is gevestigd op: Lijsterbeslaan 19, 5056 XH te Berkel-Enschot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75212064. Kinder Coachpraktijk Oprins is te bereiken via:  info@kindercoachpraktijkoprins.nl.

Persoonsgegevens:

De persoonlijke contactgegeven die Kinder bij het eerste contact ontvangt, worden enkel gebruikt om met u te kunnen communiceren, in contact te kunnen treden en voor het aangaan van het coachtraject. Het gaat hierbij om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens na zes maanden verwijderd. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt zal Kinder Coachpraktijk Oprins uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Kinder Coachpraktijk Oprins verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte, of als er een gerechtelijk bevel voor is;
 • de gegevens worden niet met derden gedeeld zonder toestemming van beide gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s).

Bewaren persoonsgegevens:

Kinder Coachpraktijk Oprins bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

 • gegevens van kinderen/ouder(s)/verzorger(s) die klant waren en niet meer bij Kinder Coachpraktijk Oprins komen, worden nog twee jaar bewaard, daarna verwijderd of vernietigd;
 • factuurgegevens ben ik wettelijk verplicht zeven jaar te bewaren.

Rechten betrokkene:

Uiteraard respecteert Kinder Coachpraktijk Oprins uw privacy en werkt eraan mee dat u de, in de AVG aan u toegekende rechten, kunt uitoefenen. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u hiervoor contact opnemen met Kinder Coachpraktijk Oprins.